Om programmet

Programmets syfte

Energigårdens syfte är att vara en pådrivande kraft för energieffektivisering i lantbruket samt ökad produktion och användning av energi från jord, skog, sol och vind.

Energigårdens vision för lantbruket i Västra Götaland 2030 anknyter till klimatstrategin för Västra Götaland: ”Energieffektiva lantbruksföretagare i Västra Götaland, som tar tillvara sina företags möjliga energiresurser, vilket medverkar till en hållbar produktion, nya affärsmöjligheter och ökad konkurrenskraft, samt bidrar till nya arbetstillfällen och minskad miljö- och klimatpåverkan”. Samt minska samhällets sårbarhet.

Arbetssätt

Energigården ska vara en plattform för samverkan mellan energiaktörer som berör lantbruket. Energigården ska använda olika aktörers kompetenser, vara katalysator och få till stånd aktiviteter som utan samordning inte skulle ha skett.

Långsiktiga effektmål

Ett fossilfritt lantbruk:
•Energieffektivisera lantbruket
•Lantbruket ska använda förnybar energi
•Minska behovet av inköpt fossil energi till lantbruket
Öka sysselsättningen inom förnybar energiproduktion för lantbrukare:
•Lantbruket ska producera mer förnybar energi

Programmets styrgrupp

Fredrik Fredriksson, Länsstyrelsen Västra Götaland
Gustaf Zettergren, Västra Götalandsregionen
Kjell Eriksson, Ekholmens säteri
Jan Landström, LRF Väst
Monica Andersson Skall, Hushållningssällskapet Väst och Skaraborg